วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงการจัดทำบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา (MOU)

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงการจัดทำบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา (MOU)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงการจัดทำบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา (MOU) แก่โรงเรียนต่าง ๆ โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม SDU Online Learning Room 12 ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1