ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2564 เพื่อกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์งานวันครู การจัดทำหนังสือที่ระลึกวันครู การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู และการกำหนดรูปแบบสติ๊กเกอร์งานวันครู โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา