สาขาการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ออกแบบตกแต่งสถานที่ และดำเนินการจัดงานพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุลฯ”

      Comments Off on สาขาการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ออกแบบตกแต่งสถานที่ และดำเนินการจัดงานพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุลฯ”

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้นำทีมงานนักศึกษา EVEX รหัส 61 จำนวน 7 คนภายใต้การบูรณาการรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สอดคล้องกับโครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน พร้อมอาจารย์วรรณิกา เกิดบาง อาจารย์ที่ปรึกษา ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านออแกไนซ์งานพิธีการ และการออกแบบตกแต่งสถานที่ ซึ่งได้ดำเนินการจัดงานพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุล และศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนภูมิสมดุล” โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งยังมี อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอสามชุก และแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 100 คน ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีกับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนภูมิสมดุล เลขที่ 191 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี