สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK, HSKK)

      Comments Off on สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK, HSKK)

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK, HSKK) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยแบ่งศูนย์สอบ ออกเป็น 2 แห่ง คือ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดสอบ HSKK ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง และโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา จังหวัดสมุทรสาคร จัดสอบ HSK ระดับ 1-6 ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าสอบ รวมทั้งสิ้น 92 คน ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.