ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ลอยกระทง วิถีใหม่ สไตล์สวนดุสิต SDU:SP”

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ลอยกระทง วิถีใหม่ สไตล์สวนดุสิต SDU:SP”

ฝ่ายส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสโมสรนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “ลอยกระทง วิถีใหม่ สไตล์ SDU:SP” โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมกิจกรรมลอยกระทง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในวิทยาเขตฯ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสืบไป อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร ทั้งกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง DIY และการออกร้านขายของ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรี การแสดงรำไทย และ cover dance เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับผู้ร่วมงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00-20.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ด้านหน้าอาคารศูนย์เรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ และ บริเวณสระบัว อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี