รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และคณะทำงาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมฯ

      Comments Off on รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และคณะทำงาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมฯ

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และคณะทำงาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงานโครงการสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ห้อง sdu online ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี