วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟกับที่ปรึกษาอธิการบดี ในหัวข้อเรื่อง “ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องที่ทุกคนต้องรู้”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟกับที่ปรึกษาอธิการบดี ในหัวข้อเรื่อง “ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องที่ทุกคนต้องรู้”

บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง กับการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิบกาแฟกับที่ปรึกษาอธิการบดี ในหัวข้อเรื่อง “ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องที่ทุกคนต้องรู้” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งทางวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น.