รองอธิการบดี ฯ เข้าร่วมประชุมโครงการเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ

      Comments Off on รองอธิการบดี ฯ เข้าร่วมประชุมโครงการเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ โดยมีนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี