การอบรม “การขอตำแหน่งทางวิชาการ”

      Comments Off on การอบรม “การขอตำแหน่งทางวิชาการ”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรม “การขอตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น.