คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-09.30 น. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู “Teacher Skill Development : Growth Mindset” กิจกรรมที่ 3 แรงบันดาลใจแห่งความเป็นครู (Teacher Inspiration) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)