วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การแข่งขันและการขับเคี่ยวระหว่างจีน และสหรัฐอเมริกา : ประเทศไทยภายใต้ดุลย์อำนาจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การแข่งขันและการขับเคี่ยวระหว่างจีน และสหรัฐอเมริกา : ประเทศไทยภายใต้ดุลย์อำนาจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การแข่งขันและการขับเคี่ยวระหว่างจีน และสหรัฐอเมริกา : ประเทศไทยภายใต้ดุลย์อำนาจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 87 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : พัฒนาการโรงเรียนกฏหมายและการเมือง ปีที่ 4 จัดโดยโรงเรียนกฏหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น.