วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2564

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2564

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2564 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี