การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11(93)/2564

      Comments Off on การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11(93)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11(93)/2564 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการโครงการพิเศษ ผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป และผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี รวมถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams การประชุมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี