กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลางฯ ครั้งที่ 1/2564

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลางฯ ครั้งที่ 1/2564

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลางฯ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อวางแผนการทำงาน และติดตามความก้าวหน้าของแต่ละส่วนงาน รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนงานต่าง ๆ ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย การประชุมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง SDU Online ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี