การประชุมเตรียมความพร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565

      Comments Off on การประชุมเตรียมความพร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 โดยมีคณาจารย์สาขาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ การประชุมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.30-14.00 น. ณ ห้อง SDU Online ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี