โครงการ “บูรณาการความร่วมมือในการคัดกรองและบริการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระหว่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา กับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

      Comments Off on โครงการ “บูรณาการความร่วมมือในการคัดกรองและบริการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระหว่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา กับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “บูรณาการความร่วมมือในการคัดกรองและบริการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระหว่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา กับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี” ให้แก่คณะครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการใช้แบบคัดกรองเด็ก โดยมี ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร และครูณิชาลฎา ยงเสมอ กลุ่มงานบริการสอนเสริมนักเรียนเรียนร่วม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร ซึ่งดำเนินรายการโดย อาจารย์ธนพรรณ เพชรเศษ เมื่อวันที่ 20 และวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams