หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่ครูปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564

      Comments Off on หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่ครูปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่ครูปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รหัส 64 ตามอัตลักษณ์ความเป็นครูปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรศึกษศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากรในการบรรยาย กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ Microsoft Teams