วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)

ดร.กวิตา  ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และทีมงานกองอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประจำปี 2564 มอบแด่ ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการดำเนินการโครงการการจัดการอากาศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับ LESS “การกักเก็บก๊าซคาร์บอนของต้นไม้” ระยะ 2 และ โครงการ LESS กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ด้านการจัดการของเสีย กิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล ระยะ 2 ได้รับการประเมินว่าสามารถลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ 92.659 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (1 กุมภาพันธ์ 2548 – 30 มีนาคม 2564) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารปฏิบัติการพื้นฐานการออกแบบ ชั้น 2