การใช้พลังงานเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ covid-19

      Comments Off on การใช้พลังงานเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ covid-19

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการอบรม “การใช้พลังงานเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ covid-19” จัดโดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้พลังงานอย่างปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ covid-19 ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรีอีกด้วย การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง SDU online ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี