สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญไท เจริญผล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกรรมการ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม SDU Online มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี