การประชุมคณะกรรมการการวิจัย ครั้งที่ 1/2564

      Comments Off on การประชุมคณะกรรมการการวิจัย ครั้งที่ 1/2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดการประชุมคณะกรรมการการวิจัย ครั้งที่ 1/2564  โดยมี  ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวาระต่าง ๆ ได้แก่ แผนการวิจัย การติดตามผลงานวิจัย การเตรียมความพร้อมในการตรวจประกันคุณภาพ (รอบ 12 เดือน) การสำรวจ Google Scholar Profile การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย  และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัยร่วมกัน โดยการประชุมจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams