ร่วมหารือกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

      Comments Off on ร่วมหารือกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมหารือกับนายวิเชียร ลีธนะรุ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี