สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจประกันคุณภาพฯรอบ 9 เดือน

      Comments Off on สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจประกันคุณภาพฯรอบ 9 เดือน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาฯในรอบ 9 เดือน ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้องประชุม sdu online อาคารสวนแก้ว 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี