ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCOPUS)

      Comments Off on ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCOPUS)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCOPUS)