คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุของวิทยาเขตสุพรรณบุรี อำนวยความสะดวก ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.