สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 กับ กิจกรรม “การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสู่สากล (ระดับชาติและนานาชาติ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา กล่าวเปิดกิจกรรม มีการบรรยายในช่วงเช้าโดย ดร.สุธากร วสุโภคิน ในหัวข้อ “การปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางปฐมวัย” และวิทยากรในช่วงบ่ายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เรืองภัทรนนต์ บรรยายในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้อง Student Center อาคารศิลปอาชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี