แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนสวนแตงวิทยา

      Comments Off on แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนสวนแตงวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. ณ โรงเรียนสวนแตงวิทยา ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีกลุ่มงานวิชาการประชาสัมพันธ์การแนะแนว มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าแนะนำให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ รวมถึงรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ภาพลักษณ์เเละการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง