วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาโรงเรียนบางลี่วิทยา

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาโรงเรียนบางลี่วิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 15.00-16.00 น. ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีกลุ่มงานวิชาการประชาสัมพันธ์การแนะแนว มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าแนะนำให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ รวมถึงรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ภาพลักษณ์เเละการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  และหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา