สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน

      Comments Off on สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม-ชัยนาท เป็นประธานในการตรวจ และมีดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหารของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังในการตรวจประกันดังกล่าว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี