กิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมด้านอาหารไทยและขนมไทย

      Comments Off on กิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมด้านอาหารไทยและขนมไทย

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยด้านอาหารไทยและขนมไทย โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่อชุมชนต่าง ๆ ได้แก่

  1. การถ่ายทอดความรู้ด้านการทำขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัย ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมไทยบ้านท่าเตียน ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ด้วยผลไม้และสมุนไพรไทย ณ วิสาหกิจชุมชนแอล 23 ตำบลดอนคา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 26 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  3.  การแปรรูปมะม่วงและมะม่วงหาวมะนาวโห่ ณ วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมดี ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563
  4.  การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการแปรรูปกุ้งขาว ณ ผู้ประกอบการการเลี้ยงกุ้ง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  5.  การสาธิตอาหารว่างและขนมไทย ณ กังสดาลปาร์ค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  6.  การทำขนมไทย กลีบลำดวน อาลัว และกระเช้าสีดา ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563