ประชุมคณะทำงานการก่อสร้างอาคารการเรียนรู้ระบบใหม่ งวด 1 และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ งวด 9

      Comments Off on ประชุมคณะทำงานการก่อสร้างอาคารการเรียนรู้ระบบใหม่ งวด 1 และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ งวด 9

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการก่อสร้างอาคารการเรียนรู้ระบบใหม่ งวด 1 และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ งวด 9 ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 7302 ชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี