มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยงานพัสดุ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ประชุมการขออนุมัติดำเนินการจัดจำหน่ายพัสดุ

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยงานพัสดุ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ประชุมการขออนุมัติดำเนินการจัดจำหน่ายพัสดุ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเพื่อดำเนินการจัดจำหน่ายพัสดุ ด้วยการขายโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
โดยการเจรจาต่อรองราคา โดยมี ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกรรมการ
นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นกรรมการ
การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสวนแก้ว 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี