ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท และคณะ ร่วมทำแบบสอบถามการวิจัยพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล การจัดทำโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง การบริหารงานและการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี