มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 Theme 1 : Learning with Professionals

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 Theme 1 : Learning with Professionals

สำนักบริหารกลยุทธ์ และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 Theme 1 : Learning with Professionals ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียน ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้การหารายได้เองผ่านการทำงานจริงกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยในวันที่ 13 และ 16 มีนาคม 2563 ได้ร่วมทำกิจกรรมกับห้องสมุด ซึ่งเด็ก ๆ ได้เรียนรู้การดูแลและซ่อมแซมหนังสือ รวมถึงการเก็บรักษาหนังสือในห้องสมุด นอกจากนั้น ยังได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เช่น กิจกรรม Food architect เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรม Dye bag เด็ก ๆ ได้ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ถุงผ้ามัดย้อม กิจกรรม My rocket เด็ก ๆ ได้ประดิษฐ์จรวดโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย กิจกรรม My music เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ กิจกรรมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ การประดิษฐ์ของเล่นเกมส์กระดาษทายใจ และการตรวจนับลงบัญชีวัสดุสำนักงานคงเหลือ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมายมาย โดยกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี