โครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 Theme 1 : Learning with Professionals 11-12 มีนาคม 2563

      Comments Off on โครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 Theme 1 : Learning with Professionals 11-12 มีนาคม 2563

สำนักบริหารกลยุทธ์ และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 Theme 1 : Learning with Professionals ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียน ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้การหารายได้เองผ่านการทำงานจริงกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยในวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2563 ได้ร่วมทำกิจกรรมกับร้านมินิมาร์ท ซึ่งเด็ก ๆ ได้เรียนรู้การจัดสินค้าขึ้นชั้นวางขาย และได้ร่วมทำกิจกรรมกับกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การนำวัสดุเหลือใช้จากสำนักงานที่เหลือใช้อย่างเช่น กระดาษ A4 และกล่องกระดาษ A4 กลับมาใช้ซ้ำ โดยนำกระดาษ  A4 ที่ใช้แล้วทั้งสองหน้า และกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วเพียงหน้าเดียวมาให้เด็ก ๆ แยกประเภท แล้วปั้มด้วยตรายางคำว่า “REUSED” ทั้งนี้ก่อนทำกิจกรรมได้สอนเด็ก ๆ ถึงที่มาของกระดาษ และวงจรชีวิตกระดาษ รวมถึงความหมายของคำว่า “REUSED” และนำกระดาษ  A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวกลับมาใช้ซ้ำ โดยนำกระดาษมาประดิษฐ์ เป็นที่คั่นหนังสือ ซึ่งเด็กๆ สามารถนำกลับไปใช้ได้จริง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเด็ก ๆ สามารถคืนชีวิตให้กับกระดาษและเกิดความภูมิใจในตนเอง และรู้จักเข้าใจคำว่า “REUSE” ได้ชัดเจนมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกจากนั้น ยังได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เช่น กิจกรรม Game-based learning ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ และคณะ ได้นำสื่อเสริมทักษะที่พัฒนาขึ้นมาให้เด็ก ๆ ได้เล่นเพื่อเสริมพัฒนาการ กิจกรรม Fantastic bubble เด็ก ๆ ได้ทดลองประดิษฐ์ของเล่นที่ทำให้เกิดฟองเอง กิจกรรม Color painting เด็ก ๆ ได้ฝึกการสร้างงานศิลปะด้วยเทคนิคใหม่อย่างสนุกสนาน กิจกรรม DIY 5-star hotel towel art เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และฝึกการพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมายมาย