การพัฒนาแผนการจัดการเรียบนรู้แบบโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

      Comments Off on การพัฒนาแผนการจัดการเรียบนรู้แบบโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร