การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3(71)/2563

      Comments Off on การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3(71)/2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3(71)/2563 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม และรักษาการผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ การบริหารจัดการและการดำเนินงานของทุกส่วนงาน รวมถึงเตรียมความพร้อมในโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่จะเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในครั้งนี้ได้มีหลักสูตรต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมอีกด้วย การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี