สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน

      Comments Off on สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสำนักบริหารกลยุทธ์ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี