ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(OCVID-19)ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

      Comments Off on ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(OCVID-19)ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

-ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCov) ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
-http://suphanburicampus.dusit.ac.th/new/2020/38228/
-ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCov)
-http://suphanburicampus.dusit.ac.th/new/2020/38231/
-ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เรื่องมาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019 nCov)
-http://suphanburicampus.dusit.ac.th/new/2020/38235/
-ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019(COVID-19)ฉบับที่2
-http://suphanburicampus.dusit.ac.th/new/2020/39349/
-ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019(COVID-19)
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านอาหาร
http://suphanburicampus.dusit.ac.th/new/2020/39904/