กิจกรรมการถอดบทเรียน ระดมสมองและประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on กิจกรรมการถอดบทเรียน ระดมสมองและประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการกิจกรรมการถอดบทเรียน ระดมสมองและประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี (ท้าทายไทยระยะที่ 2) (ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการวิจัยที่เกิดขึ้นสู่กลุ่มเป้าหมายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนทนากลุ่มใหญ่กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อถอดบทเรียนการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และการบริหารจัดกานงานวิจัยเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการ “การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี” ฯลฯ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี