ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย

      Comments Off on ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้าเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา
อาจารย์นวลศรี สงสม และอาจารย์ธนสันต์ สนธิศิริ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing (AUCC)
และThe Asia Joint Conference on Computing (AJCC)
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30- 12.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต