สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรม  “โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาหารและการบริการ”

      Comments Off on สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรม  “โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาหารและการบริการ”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  โรงเรียนการเรือน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรม  “โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาหารและการบริการ” กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00-15.00 น. ณ วัดดอนตาล  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี