มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมงาน “สุพรรณบุรี ฟัน เฟสติวัล : มหกรรมแห่งความสุข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 กิน ชิม ชอป”

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมงาน “สุพรรณบุรี ฟัน เฟสติวัล : มหกรรมแห่งความสุข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 กิน ชิม ชอป”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วมงาน “สุพรรณบุรี ฟัน เฟสติวัล : มหกรรมแห่งความสุข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 กิน ชิม ชอป” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00-21.00 น.ณ กังสดาลปาร์ค ตำบลรั้วใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี