นิทรรศการแสดงผลงาน “SCIENCE AND MATHEMATICS IN DAILY LIFE” 

      Comments Off on นิทรรศการแสดงผลงาน “SCIENCE AND MATHEMATICS IN DAILY LIFE” 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมมนา ติวสันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ และ ดร.อัญชุลี สุวัฑฒน อาจารย์ผู้สอน ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงผลงาน “SCIENCE AND MATHEMATICS IN DAILY LIFE”  โดยนำวัสดุเหลือใช้ มาประกอบเป็นชิ้นส่วนในนิทรรศการและการเดินแฟชั่นโชว์ชุดที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร เทียนงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รินทร์ฤดี ภัทรเดช  คุณสุพัชชา โพธิ์ศรีทอง และคุณปาจรีย์ หนูนุรัตน์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และตลอดการจัดนิทรรศการ มีการไลฟ์สดผ่านเพจวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแลกเปลี่ยนการจัดนิทรรศการร่วมกับตอนเรียนในมหาวิทยาลัย กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Student Center มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี