ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมโครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐานGMP

      Comments Off on ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมโครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐานGMP

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมโครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐานGMP : อบรมชุดวิเคราะห์ภาพเซลล์ ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.ขวัญชนิต ตันติเวชกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรม จัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 2 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี