สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “สถาบันขงจื่อกับการสนับสนุนชาวไทยในระดับท้องถิ่น”

      Comments Off on สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “สถาบันขงจื่อกับการสนับสนุนชาวไทยในระดับท้องถิ่น”

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการสัมมนาวิชาการเรื่อง “70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ.1949”  ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม” และทรงร่วมการสัมมนาเรื่อง “พินิจเจ็ดทศวรรษภายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน-ปัจจุบัน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล  เครือรัฐติกาล นำเสนอเรื่อง “ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : การเมืองที่ผันผวนและความยุ่งยากในช่วงต้นของความสัมพันธ์ทางการทูต (ค.ศ. 1975-1978)” และ ดร.ธนาภรณ์  โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี นำเสนอเรื่อง “สถาบันขงจื่อกับการสนับสนุนชาวไทยระดับท้องถิ่น” โดยมี พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ชมนาด เทียมพิภพ รองศาสตราจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.15-15.40 น. ณ ห้องสัมมนา 206 อาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก