วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการและให้บริการประชาชน

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการและให้บริการประชาชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษาเข้า โดยจัดกิจกรรมการระบายสีรูปภาพ การเล่นเกมส์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้าง ความคิด ความจำ และการสร้างสรรค์จินตนาการสำหรับเด็กและผู้ที่สนใจ ภายใต้โครงการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการบริการวิชาการและให้บริการประชาชน โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิชาการและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.00-14.00 น. ณ วัดโบสถ์ดอนลำแพน ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี