ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2562

      Comments Off on ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2562 เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ และการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้รับความรู้จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ถึงสภาวะโลกร้อน แนวทางการแก้ปัญหา โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) เป็นต้น การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี