สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ

      Comments Off on สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตและบริการอาหาร รหัสวิชา 5074811 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และกำหนดงานปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี