สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561

      Comments Off on สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ ทั้งนี้ นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ และร่วมสังเกตการประเมิน ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 -16.00 ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี